Kik vagyunk mi? Cikkek Tanfolyamvezetők Tanfolyamok
Tanfolyami videók | Jelentkezés, tudnivalók Kapcsolat: Napfényes Élet Alapítvány - Tel.: 311-9999

A születés csodája

Részletek  A születés csodája című cikkből 1. rész(Manifesztum, 2009. szeptember-október)
….
A várandósság és a szülés szép és személyiségformáló szakasz a nő életében, újra és újra bekövetkező, mégis mindig egyedülálló élmény. Változást hoz, és olyan erőkkel szembesít, amelyeket korábban nem ismerhettünk. A nők ilyenkor találkoznak azokkal az asszonyokkal, akik ezen időszakban mellettük állhatnak. Tájékozódásuk során hallanak a bába, szülésznő, madam, dúla, asszonytársi segítő fogalmáról. Tőlem többször is megkérdezték már, hogy ki a bába, ki a dúla, illetve mi a különbség közöttük. Mit csinálnak, milyen kompetenciával, tudással és gondolkodással rendelkeznek?
A testileg és lelkileg egészséges gyermekek, a jövő nemzedék születésének elősegítése minden nemzet alapvető feladata és igénye. Kiemelt dolga ez azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a nőkkel, a várandósokkal, a szülés és a születés eseményével. Mindez holisztikus szemléletmódot és jó átlátó képességet kíván tőlük.

Az anya lelkiségének hatása a gyermekre

Lassan megtanuljuk megérteni a születést és a halált, és elkezdjük megérteni, hogy pontosan mi is az a szellem, amely nem születik és nem hal meg, hanem kívülről jön összekötve magát a csírával az anyában, majd újra elmegy, vissza a szellemvilágba.  A megtermékenyítés során a petesejtet egy egészen finom, éterikus anyag burkolja be, amely megóvja őt a Föld vonzásától, hogy az elkezdhessen fejlődni az anya testében. Az anya lelkisége rendkívüli hatással van a születendő gyermekre. Ezért kiemelt fontossággal bírnak azok a kérdések, melyek a várandósság befolyásolásával kapcsolatosak. Általánosságban elmondható, hogy a gyermekre nemigen lehet más módon hatni a várandósság alatt, mint az anyán keresztül. A gyermek számos véredény által (placenta) össze van kötve az anyával, melyeken keresztül a tápanyagot kapja, ennélfogva egészen másként lélegzik. Mindent, amire csak szüksége van, az anyától kap.

...az a mód, ahogyan a várandós anyák gondolkodását ösztönzik, illetve az, amit az anya szellemileg, lelkileg megél, nagyon erősen összefügg azzal, hogy később a gyermek hogyan fejlődik.

Tekintsük át, hogyan kapcsolódnak ezekhez a kérdésekhez a bábák és a dúlák, akik a szülés-születés közben szolgálják asszonytársukat és a kisbabát.

A bába a hagyományban

A bába a hagyományos közösségek egyik legfontosabb alakja volt, aki annak idején a szüléseknél segédkezett. A bába szó jelentése: öregasszony, vénasszony, nagymama. A szülés körül segédkező asszonyokat a legkülönbözőbb nevekkel illeték, melyek híven tükrözték a bába személyének és tevékenységének a mindennapi életben elfoglalt meghatározó szerepét. Ezek utalnak a bába feladataira, és arra, hogy mit várt tőle az őt megválasztó közösség. Ilyen például a „Wehemutter” (Weh = fájdalom) megnevezés, mely a szülő asszony fájdalmain enyhíteni igyekvő, segítő szándékú nőre utal; a „Nabelmutter” (Nabelschnur = köldökzsinór), melyben a köldökzsinórt elvágó bába jelenik meg; illetve a „midwife” (mid = -val, -vel), mely azt fejezi ki, hogy ezeknek a feladatoknak a bába a szülésnél jelenlévő asszonyok segítségével próbál eleget tenni. A szülés körül segítő asszonyok személyes tulajdonságaira utalnak például a „Wiesemoder”  (wiese = bölcs), illetve a „sage femme” szavak, melyek bölcsességgel, értelemmel, tisztességgel, erkölcsösséggel és hozzáértéssel ruházzák fel a bábákat. Még sok kifejezést említhetnénk, melyek olyan tulajdonságokat sorolnak fel, amelyeket együtt talán egyetlen bába sem birtokolt. Ezek az elnevezések a közösségnek az évszázadok tapasztalata nyomán kialakult archetípusos elképzeléseit, óhaját fejezték ki a jó bábáról.

A női közösség meghatározó eseménye

Az ember születése mindig közösségi esemény volt. Minden gyermek világrajövetele új helyzetet teremtett a család, a rokonság és a tágabb közösség életében, és működésbe hozott olyan egymást támogató mechanizmusokat és egymásra figyelő megnyilvánulásokat, amelyek átsegítették az anyát és a családot a szüléssel járó nehézségeken, illetve segítette betartani az átmeneti időszakban rájuk érvényes magatartási szabályokat, a gyermek családba, közösségbe való beillesztését. A 20. század elejéig-közepéig, a kórházi szülések elterjedésig a szülés a női közösség meghatározó eseménye volt, amelyen részt vettek a szülő asszony olyan nőrokonai, akik maguk is többszörös anyák voltak: az anyja, a nővére, a komaasszonya, a keresztanyja, az anyósa. Segítségre akkor is szükség volt, ha a szülés a természet rendje szerint, normálisan alakult. A különböző praktikus feladatok elvégzése a bába vezetésével az asszonyok közötti spontán munkamegosztás szerint történt. A néprajzi gyűjtések azt mutatják, hogy a biztatás, a lelki megerősítés talán fontosabb volt az asszonyok számára, mint a gyakorlati segítség. A hagyományos falusi, mezővárosi közösségekben kölcsönös, egymást segítő rendszer alakult ki. Az élet három nagy szüksége – a születés, a házasság és a halál – kijelölte a speciális női feladatokat is. A hagyomány szabta rendben testi-lelki támaszt kapott mindenki.

Hit- és hiedelemvilág

A szülés a halál közelségét is jelentette – veszélyes esemény volt. Így nemcsak racionális, biológiai és fiziológiai segítő eljárások, szerek, eszközök kapcsolódtak hozzá, hanem szakrális és mágikus elemek, a hit és a hiedelem által meghatározott képzetek és stílusok is. Ezeket a bábák ismerték, és elvégezték a szülés és a gyermekágy körül.

„Majd minden Faluban találtatnak Bába Asszonyok, a kiket csupán a legjobb Mester természet tanított, és a kik az én tudtomra még kevesebb csint tettek a Szülés segittésében, mint a tanultt Orvosok. Nem az a Tudós én előttem, a ki a Könyv Tárok falai közt halgat, hanem az, a ki tanult attul, a kinek néma oktatásaibul a Könyvtárok készültek” – írja Nemes-Népi Zakál György nemesember 1818-ban.

...

A vajúdás megindulásától a család a bábára bízta az anyát és a magzatot, valamint azokat a szokáscselekményeket, amelyeket a szerencsés szülés érdekében fontosnak tartottak. Évezredeken keresztül számos, a szülő nőt és magzatot védő mágikus erővel ellátott segédeszközt is igénybe vettek. Az ásványok világából származó, szülést segítő amulettek sorában Magyarországon a legelterjedtebb a magyar arany (aurum hungaricum) és a saskő (aetites/lapis praegnans, csörgőkő) használata volt. A vagyonosabb családoknál a szülés gyorsítása céljából magyar aranyat kötöttek a vajúdó asszony hasára. A legtöbb aranyat tartalmazó pénznemnek gyógyító hatást tulajdonítottak.

Még népszerűbb volt a saskő használata, amely egy galambtojás nagyságú, többé-kevésbé gömbölyded formájú, lemezes szerkezetű agyagvasérc és márga ötvözetű kő. Különlegessége abban állt, hogy a belsejében egy vas-oxid, szilícium-dioxid és alumínium keverékéből álló magocska helyezkedett el, amely a külső rétegekről levált, és ha megrázták, zörgött. Ez a mag emlékeztet a méhben elhelyezkedő magzatra. A saskövet nehéz szülések idején már az antik görögök is használták. Dioszkoridész görög orvos és botanikus is megemlíti, hogy ha saskövet kötnek a vajúdó asszonyok hasára, akkor fájdalom nélkül szülnek.

„Az kígyóbőrt is, az ki felöl szólott kegyelmed, bízza kérem azon bábaasszonyra, hadd hozná magával” – fordul levelében Eszterházy Miklós nádor felesége, a mindenórás Nyáry Krisztina 1633-ban a gyógyító nagyasszonyhoz.  A kígyóbőr használata is elterjedt, gyógyító erőt tulajdonítottak neki.
A növényi eredetű, szülést segítő eszközök közül a sáfrányból, fahéjból és szerecsendió-virágból készített főzetek voltak a legnépszerűbbek. Ezt az úgynevezett jósló fájások jelentkezésekor kellett a szülő nőnek meginni vízben vagy borban feloldva. A 20. századig az asszonyok számára a szülés a halál közelségét is jelentette. Könyörögtek Istenhez, Máriához, Szent Annához, Szent Antalhoz, Szent Margithoz. Királynék, főúri és nemes hölgyek ágyánál papok imádkoztak, a falusi parasztasszonyok gyakran a bábával együtt. A szülés mágikus megkönnyítéséhez szentelményeket (szenteltvizet, szentelt gyertyát, tömjént), hitbéli tárgyakat (imakönyvet, rózsafüzért, imádságos leveleket) vettek igénybe.
A várandósság alatt segítő és a szülési fájdalmak enyhítését, a szülés szerencsés kimenetelét szolgáló öveknek, az úgynevezett szülési cingulumoknak a társadalom széles rétegeiben egész rendszere alakult ki az elmúlt évszázadokban. ….. A szülési övek között igen előkelő szerepe volt a szentek öveinek. Szűz Mária, Antiochiai Szent Margit és Szent Erzsébet öveinek volt a legnagyobb híre.

...

Szülési előkészületek

A bába előkészítette a szülés helyét, a szükséges eszközöket és tárgyakat. A legkorábbi időkben tejjel, liszttel vagy gyolccsal szentelte meg a küszöböt, ahová a szülést megkönnyítendő a vajúdó asszonyt ültette. A szülő nőt a bába könnyű, laza ruhába öltöztette. Erre biztatja a bábákat az 1772-es bábakatekizmus is:
„Tágitsa az igen meg-dagadott Aszszonynak a ruháját, kivált szoros magyar Válat ne engedjen viselni.” 
A bába tehát ennek megfelelően a szülő asszony szoknyája alá nyúlva végezte a dolgát. A megfelelő hajviseletre is nagy gondot fordítottak. A népi hiedelem szerint semmit nem lehetett az anyán bekötve, befonva hagyni. A szülés után újra befonták és felkötötték a haját, és a gyermekágy végéig főkötőben kellett lennie még az ágyban is.
A gyerek helyes fekvésének elősegítésére Európa-szerte, így Magyarországon is a legrégebbi időktől kezdve a legelterjedtebb eljárás a kenés, masszírozás volt. A kenéshez általában friss vajat, sótalan zsírt vagy különféle olajakat használtak. A kenőcsökkel bedörzsölték az asszony hasát és genitáliáit. Hiedelmük szerint ezzel segítették elő, hogy a gyermek a „fejére forduljon”.

A fenti könyvben, majd később, az 1801-ben íródott bábatankönyvben felhívják a figyelmet a bábák helytelen magatartására a szülés megindításával kapcsolatban: „A jól fekvő gyermeknek szülését mentől inkább a természetre bízzuk; mentől nagyobb vigyázással, okossággal és későbben folyamodunk illyenkor a kézi segittséghez, annál szentségesebb a szülés, annál is jobban megmarad a szülő aszszonynak ereje…”

Amikor megindult a szülés, a bába az addig fel-alá járkáló asszonyt a szülés helyére kísérte, és maga is elhelyezkedett. A nők évezredek óta ülve, állva, guggolva, fekvő és térdeplő helyzetben egyaránt szültek: „Hogy mégyen véghez legkönnyebben a szülés: állva, ülve vagy fekve? Felelet: Ebben sokat kell engedni a szokásnak és nem szükség ez iránt a veszekedésre hajlandó asszonyokkal civakodni”.

Keleten egészen az ókori kultúrákig visszamenően nagy hagyománya volt és van ma is a szülőszék használatának. A szülőszékről a legrégibb írásos emlék az Ótestamentumban található, a legrégebbi képi emlék a luxori kőrelief, amely Kr. e. 1450 körül III. Amenhotep születését ábrázolja. Hippokratész és az efezoszi Szoranosz is az ülésénél félkör alakban kivágott kényelmes széket ajánlott a szüléshez.

„A gyermek születtetvén, a köldökét szösszel egyszer megkötvén, a hasától négyujjnyi messze kell elmetszeni.”
A köldökzsinórt általában a szülést kísérő bába vágta el. Korábban minden bizonnyal az anyához legközelebb álló személy vághatta el a köldökzsinórt, és aki elvághatta, annak ez a cselekedet megkülönböztetett rangot és kapcsolatot biztosított az anya és gyermek viszonyában.


Tonka Anna
(folytatása következik)
Felhasznált és ajánlott idodalom:
Rudolf Steiner : Egészségről és betegségről című előadása
Deáky Zita – Krász Lilla: Minden dolgok kezdete

 

További cikkek

Kalligráfia – egy művészet újraéledőben

kalligrafia-cikk1

Ki ne érezte volna már egy szép, kézzel írt szöveg láttán, hogy melegség önti el a szívét? Néhány filmfeliratban is találkozhattunk hasonlóval, mint például az új Sherlock Holmes-mozi vagy a Harry Potter – Az Azkabani fogoly végén.

 

Bővebben...

Kalligráfia – a szépírás művészete

kalligrafia-cikk1

Szépírás – ezt jelenti a kalligráfia (kallos = szép, graphos = írás). De nézzük meg, hogy mit is takar ez a kifejezés, ha egy picit a szavak mögé nézünk!

 

Bővebben...

Egészséges életmód – a spiritualitás kapuja

cikk_eletmod

Nagy divatja van mostanában a tudatos diétáknak, a természetes életmódra való törekvésnek. Az ember eme igénye teljességgel érthető...

Bővebben...

Szabad hang-játék

cikk_szabadhang

Az örömteli, felszabadult játék lehetőségét a felnőttek teremtik meg gyermekeiknek a tér és az eszközök használatával. A gyermekek pedig boldogan belehelyezkednek és használják. De mi is ez a lehetőség?

Bővebben...

Ideális munka, tevékenység, hivatás

cikk_hivatas

Vannak, akiknek nincsen munkájuk. Vannak, akik váltani szeretnének. Sokan nem tudják, mihez is kéne kezdeniük. Van, aki nem meri a saját elképzeléseit követni. Van, aki a „megfelelő alkalomra” vár ... már évek óta.

Bővebben...

A csakrákról általában

cikk_csakra

A csakrák az ember fizikai szemmel láthatatlan, szellemi részeinek szervei, erõtestei. A fizikai test a normális érzékszervek számára is érzékelhetõ, az embernek azonban vannak olyan finomabb testei, amelyek az érzékfeletti, vagy más néven szellemi világhoz tartoznak.

Bővebben...

A születés csodája

cikk_szuletes

A várandósság és a szülés szép és személyiségformáló szakasz a nő életében, újra és újra bekövetkező, mégis mindig egyedülálló élmény. Változást hoz, és olyan erőkkel szembesít, amelyeket korábban nem ismerhettünk.

Bővebben...

Tudatos Hangszerválasztás

cikk_hangszer

A zenéhez való kapcsolódásunk egyik fontos állomása lehet a saját hangszerünk kiválasztása. Cikkünkben ehhez a döntéshez szeretnénk támpontokat adni.

Bővebben...

A zene hatása az emberre

cikk_zene

A zene és a hangok ugyanúgy mindennapjaink része, akár az evés, vagy az alvás. Ahogy táplálkozási szokásainkra vagy a mindennapi rutin elvégzésére is figyelmet szentelünk, ugyanúgy érdemes a minket körülvevő hangokhoz, zenéhez is tudatosabban hozzáállnunk.

Bővebben...

A Bothmer gimnasztika testre és lélekre gyakorolt hatása

cikk_bothmer

„A Bothmer gyakorlatoknak van története, van eleje, közepe és vége. Az ember valamin keresztül megy a gyakorlat elvégzése során, s más ember mikor befejezi azt.” Alheidis von Bothmer

Bővebben...

Önismeret – önértékelés - önbizalom

onbizalom

Az önbizalom a legtöbb, mi adható. Az önbizalom ad belső tartást a teljes értékű emberi élethez. Az önbizalom hit önmagunkban.

Bővebben...

Gerinc

cikk_gerinc

Korunk emberének egyik legtöbbet emlegetett egészségügyi tünetcsoportja a hátfájás. Ha megvizsgáljuk a „magyar valóságot”, észrevehetjük, hogy az emberek nagy részének van valamilyen gerinccel kapcsolatos problémája.

Bővebben...


csütörtökönként 18:00-19:00 www.napfenyesgyogykozpont.hu
erő–egyensúly–hajlékonyság–kitartás • szabad ízületi mozgások • derék- és hátfájdalmak megelőzése
2018. február 18. vasárnap
2018. március 25. vasárnap
2018. április 14. szombat
2018. május 13. vasárnap
4 alkalmas gyakorlati tanfolyam, melyben kulcsokat kapsz a sikereses élet legfontosabb témáihoz.
2017. január 20. (Szo), 9-17h
A részvétel előfeltétele az ENNEAGRAM alaptanfolyam elvégzése vagy az Enneagram rendszerének alapfokú ismerete.
2018. május 5-6. (Szo-V), 9-17h
2018. február 24. (Szo), 9-17h
AZ ENNEAGRAM II. részvételének előfeltétele az ENNEAGRAM alaptanfolyam elvégzése vagy az Enneagram rendszerének alapfokú ismerete.
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
esti változat:
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
hétvégi változat:
2018. február 3-4. (Szo-V), 10-17h
A tanfolyamot két napos és két estés változatban is meghirdetjük!
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
2018. január 20-21. (Szo-v), 9-16h
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
2018. február 7-től szerdai napokon, 18-20h
Ízelítő a témákból:
az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás
A tanfolyamnak jelenleg nincs kiírt időpontja.
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael - impulzus • az elementális világ lényei • közteslét eseményei • Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás a szellemtudomány megközelítésében • damaszkuszi élmény
A tanfolyamnak jelenleg nincs kiírt időpontja.
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése
Kalligráfia vágotthegyű tollal:
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
Kalligráfia hegyes tollal:
2018. január 8-tól (hétfői napok), 18-20h
Kalligráfia ecsettel:
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A tanfolyamot 3 különböző eszköz használatával hirdetjük meg. Az egyes tanfolyamok egymástól függetlenül is elvégezhetők.
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
2018. január 27-28. (Szo-V), 9-16h
Üvegfestészet és Szakrális Geometria workshop
2018. február 3-4. (Szo-V), 9-16h
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész információt kapj induló tanfolyamainkról!

Napfényes Tanfolyamok
Kik vagyunk?
Tanfolyamok listája
Tanfolyamvezetők
Tanfolyami videók
Hasznos tudnivalók
Térkép, elérhetőség
Facebook
ÁSZF
Adatvédelmi tájékoztató
Kiemelt tanfolyamaink
Természetes életmód
Természetes életmód haladó
Bevezetés a szellemtudományba
Szellemtudományi haladó
A csakrák felépítése és működése
Mit üzen a betegség?
Cikkek
A születés csodája
A csakrákról általában
Tudatos Hangszerválasztás
A zene hatása az emberre
Bothmer gimnasztika
Önismeret – önértékelés - önbizalom
Honlaptérkép
További Napfényes honlapok
Napfényes Élet Alapítvány
Napfényes Gyógyközpont
Napfényes Étterem
Napfényes Cukrászat
Napfényes Fesztivál
Napfényes Szabadegyetem
Szófia Művészeti Egyesület
Tanfolyami honlapok
A Zene mindenkié
Rajz és festőtanfolyamok
Bach virágterápia
Szakrális Geometria

Keresés a honlapon
Keresés

Copyright © 2011 Napfényes Élet Alapítvány - info@napfenyestanfolyamok.hu
Tanfolyami helyszín: 1063 Budapest, Bajnok u. 12. • Telefon: 1/311-9999, 30/311-9999